www.4118.com

客户服务热线:

0566-2020588

产品搜索

序号 产品名称 CAS NO. 规格 备注
1 1,3-二氯丙烷 142-28-9 Min:99% 此物质稳定,常温保存
2 1,4-二氯丁烷 110-56-5 Min:99% 此物质稳定,常温保存
3 1,5-二氯戊烷 628-76-2 Min:99% 此物质稳定,常温保存
4 1,6-二氯己烷 2163-00-0 Min:99% 此物质稳定,常温保存
5 1,7-二氯庚烷 821-76-1 Min:99% 此物质稳定,常温保存
6 1,8-二氯辛烷 2162-99-4 Min:99% 此物质稳定,常温保存
7 1,9-二氯壬烷 821-99-8 Min:99% 此物质稳定,常温保存
8 1,10-二氯癸烷 2162-98-3 Min:99% 此物质稳定,常温保存
9 1-氯-1-溴甲烷 74-97-5 Min:99% 此物质较稳定,阴凉处保存
10 1-氯-2-溴乙烷 107-04-0 Min:99% 此物质较稳定,阴凉处保存
11 1-氯-3-溴丙烷 109-70-6 Min:99% 此物质较稳定,阴凉处保存
12 1-氯-4-溴丁烷 6940-78-9 Min:99% 此物质较稳定,阴凉处保存
13 1-氯-5-溴戊烷 54512-75-3 Min:99% 此物质较稳定,阴凉处保存
XML 地图 | Sitemap 地图