www.4118.com

客户服务热线:

0566-2020588

产品搜索

序号 产品名称 CAS NO. 规格 备注
1 4-羟基哌啶 5382-16-1 Min:99% 此物质稳定,常温保存
2 4-氯丁酰氯 4635-59-0 Min:99% 此物质稳定,常温保存
3 2,3-二氯吡啶 2402-77-9 Min:99% 此物质稳定,常温保存
4 5-氯-2-戊酮 5891-21-4 Min:99% 此物质较稳定,阴凉处保存
5 2-叔丁氨基乙酸盐酸盐 6939-23-7 Min:99% 此物质稳定,常温保存
6 2-叔丁氨基乙酰氯盐酸盐 915725-52-9 Min:99% 此物质稳定,常温保存
7 L-叔亮氨酸甲酯盐酸盐 63038-27-7 Min:98% 此物质稳定,常温保存
8 4-甲基-5-壬醇 154170-44-2 Min:99% 此物质稳定,常温保存
9 2-戊醇 6032-29-7 Min:99% 此物质稳定,常温保存
10 2-溴戊烷 107-81-3 Min:99% 此物质稳定,常温保存
11 S-(-)-2-氯丙酸甲酯(LCPM) 73246-45-4 Min:99% 此物质稳定,常温保存
12 (R)-(+)-2-(4-羟基苯氧酸)丙酸(DHPPA) 94050-90-5 Min:99% 此物质稳定,常温保存
13 4-氰基-2-甲氧基苯甲醛 21962-45-8 Min:99% 此物质稳定,常温保存
XML 地图 | Sitemap 地图